04/06/2020
Goedenavond
 WVB-breed412.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : Jan Yperman Ziekenhuis
 


ACVjpeg_kleur.JPG
Vaak Gestelde Vragen (FAQ)

 

Vraag:
Antwoord:
Onderwerp:
 

 


Kan ik ten allen tijde iemand van de werknemersafvaardiging bereiken ?
 
 
 
Kan ik ten allen tijde iemand bereiken van de werknemersafvaardiging
Alleen voor collega's
 
 
FIETSVERGOEDING
 
 
 
FIETSVERGOEDING
Alleen voor collega's
 
 
MOEDERSCHAPSBESCHERMING
 
 
 
Hoe staat het met de moederschapsbescherming

De wetgeving omtrent moederschapsbescherming en de specifieke risicoevaluatie zijn hier niet beschreven. In de bijhorende flowchart vindt U een overzicht van de moederschapsbescherming.

Hieronder vindt U een korte samenvatting:

 

TIJDENS ZWANGERSCHAP:

Zoals voordien, blijft de onderverdeling tussen hoog- en laagrisicodiensten behouden.

Volgende hoogrisicodiensten werden weerhouden:

-          anatomopathologie:

-          laboratorium

-          operatiezaal + recovery

-          Radiologie+ radioisotopen

-          spoed

-          Materniteit ( bevallingskwartier)

-          Intensieve zorgen

-          nierdialyse

-          oncologisch dagziekenhuis

-          apotheek

-          sterilisatie

 

De oplossing om verpleegkundigen , verzorgenden,.. tijdens zwangerschap uit het risico te verwijderen kan echter verschillend zijn. De keuze ligt hier bij de werknemer, op voorwaarde dat de arbeidsgeneesheer akkoord gaat.

We maken onderscheid tussen

-     werkpostaanpassing = zelfde werk, onder bepaalde voorwaarden

-          werkpostmutatie= overplaatsing naar een andere dienst.

-          Verwijdering uit de werkpost= werkstop, met vergoeding ofwel door mutualiteit, ofwel door het Fonds voor de Beroepsziekten.

 

Indien de zwangere wil blijven werken kan dit, door werkpostaanpassing ( vb nierdialyse, materniteit,..) of door werkpostmutatie waar werkpostaanpassing niet mogelijk is ( APO, labo, OK en recovery, radiologie en radioisotopen, spoed, intensieve zorgen, dagziekenhuis). In het andere geval wordt de werkneemster verwijderd door werkstopzetting voor de derde maand en dit via het fonds voor de beroepsziekten, die dan instaat voor de vergoeding.

 

Voor de schoonmaaksters werd afgesproken dat werkpostmutatie naar een andere dienst haalbaar is en werd deze optie verkozen.

 

Voor volgende diensten kan geopteerd worden om een werkpostaanpassing ( zelfde dienst, met voorwaarden) toe te passen:

-          materniteit: geen verlos meer tijdens zwangerschap

-          nierdialyse: geen acute dialyse, geen geïnfecteerde patiënten

-          apotheek: geen cytostatica bereidingen meer uitvoeren.

 

Wat betreft de laagrisicodiensten en andere diensten werd geopteerd om deze zwangeren te laten stoppen aan 6 maanden omwille van het risico op dragen van lasten. Hierbij doen we dan een beroep op de mutualiteit, die vergoedt aan 60%. 

Een uitzondering op het stoppen aan 6 maanden, is de dienst pediatrie, waar individueel het risico zal worden bepaald. Via antistofbepaling in bloed ( rubella, varicella zoster virus, CMV, parvo B19, hepatitis B) zal nagegaan worden of de zwangere werkneemster beschermd is tegen een aantal ziekten. Is dit niet het geval, dan behoort zij tot een hoogrisicodienst en is een werkpostaanpassing of verwijdering via het Fonds noodzakelijk. 

 

Laagrisicodiensten waar het risico tillen van lasten vermijdbaar is, kunnen blijven doorwerken tot einde van de zwangerschap op voorwaarde dat de arbeidsgeneesheer hiermee akkoord gaat, de directe overste ons verzekert dat er geen lasten moeten worden getild en de werkneemster ermee akkoord gaat.

In dit laatste geval is na een risicoevaluatie, de moederschapsbescherming dus niet van toepassing.

 

 

 

AFDELING

WERKPOST

     1

   2

     3

     4

Anatomopathologie

(Hoofd)laborante

 

Schoonmaakster

Secretaresse:-contact met stalen , werk in zelfde lokaal

                       - geen contact met stalen, werk in zelfde lokaal

 x (FBZ of WM)

 x (WM)

x ( WM)

 

   

 

 

 

 x

 

x

x

x

 

Apotheek

Apothekeres ( frequent dragen van lasten ?)

Apotheekassistente

Secretaresse

 

x

x

 

x?

x

x

 

Boekhouding

Boekhoudster

Secretaresse

 

 

x

x

 

Cafetaria

Cafetaria – personeel

 

 

 x

 

Centrale keuken

Keukenhulp

Kok

 

 

 x

 x

 

Centrale afwas

Afwaspersoneel

 

 

 x

 

Consultaties

Medisch secretaresse

 

x

  x

 

Dagziekenhuis

Verpleegkundigen / verzorgenden

schoonmaaksters

 

x( WM)

x ( WM)

 

x

x

 

Diëtiste

Diëtiste ( dragen van lasten, langdurig rechtstaan?)

 

 x

x?

 

Directie

Directrice

 

 

x

 

Economaat

 

 

 

x

 

Informatica

Systeemverantwoordelijke

 

x

x

 

Intensieve zorgen

Verpleegkundige/ verzorgende

Schoonmaakster

x ( WM)

x ( WM)

 

x

x

 

Laboratorium

(hoofd)laborant(e)

Schoonmaakster

Secretaresse ( contact met bloedstalen ?)

x ( FBZ)

x ( WM)

x ( WM)

 

 

X

 

 

 

Logopedie

Logopediste ( frequent contact met speeksel ?,

Dragen van lasten, langdurig rechtstaan, voorovergebogen ?)

 

x?

x?

 

Middenkader

 

 

 

x

 

Onthaal/ telefonie

Onthaalhostess ( langdurig zelfde houding, stresserend, .. ?)

 

 

x?

 

Operatiezalen

Verpleegkundigen / verzorgenden

 

Schoonmaak

x ( FBZ)

 

x ( WM)

 

 

 

 x

 

Recovery

Verpleegkundigen / verzorgenden

 

Schoonmaak

x ( FBZ)

 

x ( WM)

 

 

 x

 

Patiëntenvervoer

Patiëntenvervoerster

 

x

x

 

personeelsdienst

 

 

 

x

 

Radiologie + radioisotopen

Verpleegkundigen/ verzorgenden

 

Schoonmaakster

Medisch secretaresse

 x( FBZ)

 

x ( WM)

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Revalidatie

Verpleegkundigen/verzorgenden

Kinesitherapeuten

Ergotherpeuten

Schoonmaakster

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

schoonmaakdienst

Hoofd onderhoud

Schoonmaakster

 

 

 

x

x

x

 

Sociale dienst

Sociaal assistente ( frequent dragen van lasten ?)

 

x

x

 

Spoed

Verpleging/ verzorging

 

Schoonmaakster

x (FBZ)

 

x ( WM)

 

 

 

x

 

Sterilisatie

Sterilisatiepersoneel ( verpleegkundigen)

 

Schoonmaakster

x( WM ,FBZ? )

 

x (WM?)

 

x

 

 

x

 

Technische dienst

Werkneemster technische dienst

 

x

x

 

Verpleegeenheid dialyse

Verpleegkundigen/ verzorgenden ( cfr voorwaarden hierboven beschreven)

Schoonmaakster

 

 

 

x

 

x ?

x

 

x

 

Verpleegeenheid Geriatrie

Verpleegkundigen/verzorgenden

Schoonmaakster

 

x

x

x

x

 

Verpleegeenheid heelkunde

Verpleegkundigen/verzorgenden

Schoonmaakster

 

x

x

x

x

 

Verpleegeenheid interne

Verpleegkundigen/verzorgenden

Schoonmaakster

 

x

x

x

x

 

Verpleegeenheid materniteit/ prematuren/ verloskwartier

Verpleegkundigen/ verzorgenden

 

Schoonmaakster

x (verlos:WM)

X

 

X

X

 

x

 

Verpleegeenheid pediatrie

Verpleegkundigen/verzorgenden

Schoonmaakster

x ( WM of FBZ?)

x ( WM)

X

x

x

 

ziekenhuishygiëne

Ziekenhuishygiëniste

 

X

x

 

 

 

 

 

 

 

1= verwijdering uit de werkpost vanaf begin van de zwangerschap –

FBZ: verwijdering via Fonds

WM: werkpost mutatie

 

2 = werkpostaanpassing ( op huidige werkpost blijven) om risico tot aanvaardbaar niveau te verlagen

3= verwijdering uit de werkpost vanaf 6 maanden zwangerschap omwille van risico dragen van lasten, omgevingswarmte

4= moederschapsbescherming niet van toepassing

 

 

 

TIJDENS BORSTVOEDING:

Men opteert voor de volgende regeling: voor iedereen een schorsing van de arbeid tijdens lactatie omwille van het risico infectieziekten en dit tot maximum 5 maanden na de bevallingsdatum. Hier wordt altijd een beroep gedaan op de mutualiteit. Het Fonds voor de Beroepsziekten vergoedt nooit tijdens de borstvoeding.

 

Uitzondering op deze 5 maanden schorsing van de arbeid tijdens borstvoeding: indien het tillen van lasten vermeden kan worden ( voorwaarde: zowel de zwangere, het diensthoofd als de arbeidsgeneesheer gaan akkoord en zijn overtuigd dat dit risico kan vermeden worden) tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap is moederschapsbescherming niet van toepassing ( vb administratief personeel); er kan dan ook geen risico weerhouden worden tijdens borstvoeding.

 

Dr Heidi Janssens

Arbeidsgeneesheer

21/11/2005

 

(deze regeling werd besproken en goedgekeurd in het CPBW van 20 oktober 2005)

 

 
 
Arbeidsreglement Personeel Jan Ypermanziekenhuis
 
 
 
ARBEIDSREGLEMENT PERSONEEL JAN YPERMANZIEKENHUIS
Alleen voor collega's
 
 
Is er een sectorale C.A.O brugpensioen aan 58 jaar
 
 
 
Is er een C.A.O brugpensioen 58 jaar in de sector?
Alleen voor collega's
 
 
Peter/Meterschap
 
 
 
Peter/Meterschap

In het Jan Ypermanziekenhuis werd door de ondernemingsraad een project ingediend bij het VESOFO ( Fonds privé ziekenhuizen).
Gedurende 2010 kregen personeelsleden met 20 jaar ervaring , de mogelijkheid om gevormd te worden tot meter.
Vanaf 2011 zullen ze hun kennis kunnen overbrengen aan nieuwe collega's

 
 
Vergaderingen werknemersafvaardiging
 
 
 
Vergaderingen werknemersafvaardiging
Alleen voor collega's
 
 
Waar kan ik de verslagen Ondernemingsraad en CPBW vinden
 
 
 
Waar kan ik de verslagen van ondernemingsraad en CPBW consulteren
Alleen voor collega's
 
 
WERKSTRESS
 
 
 
Werkstress
Alleen voor collega's
 
 
Te laat op het werk door overmacht
 
 
 
TE LAAT OP HET WERK DOOR OVERMACHT
Alleen voor collega's
 
 
Lid worden
 
 
 
Hoe kan ik lid worden ?

Contact opnemen met vakbondsafgevaardigde

 
 
CAO 100
 
 
 
Wat is CAO 100

CAO omtrent middelengebruik.

Binnen het ziekenhuis werden volgende uitgangspunten weerhouden. Het betreft voornamelijk

principes die gehanteerd werden om de concrete uitwerking van de 4 pijlers waaruit een

middelenbeleid bestaat, uit te werken met name de pijlers regelgeving, procedures, hulpverlening en

sensibilisering.

Een middelenbeleid is belangrijk omdat alcohol- en drugsproblemen de veiligheid, gezondheid en het

welzijn van de medewerkers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden.

Het middelenbeleid wordt consequent toegepast bij elk alcohol- of drugsprobleem en dit geldt voor

iedereen. Het betreft immers een problematiek die iedereen kan raken.

Het middelenbeleid gaat uit van een verantwoord gebruik van middelen met duidelijke afspraken.

De focus van het middelenbeleid ligt op het bespreekbaar maken van het disfunctioneren van

medewerkers.

Zowel de werkgever als de werknemers zijn verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van

middelenproblematiek

De klemtoon van het middelenbeleid ligt vooral op het preventieve beleid, niet op het sanctionerend

beleid. De medewerkers dienen een kans te krijgen om hun probleem aan te pakken zonder hierbij

hun werk te verliezen.

Het is belangrijk dat het middelenbeleid kadert in het HR-beleid en het preventiebeleid van de

organisatie.

Voor het middelenbeleid is het werkgerelateerd alcohol- en drugsgebruik relevant.

Met oog op hulpverlening kan vrijwillig beroep gedaan worden op de arbeidsgeneesheer en

de

contactpersoon middelenbeleid namelijk

Marleen Desseyn dect 6744

Dit betekent concreet dat deze personen kunnen gecontacteerd worden, op vrijwillige basis,

door medewerkers om eventuele problemen inzake middelen te bespreken. Dit betekent

echter niet dat zij een therapeutische begeleiding zal opnemen, het betreft eerder

ondersteunend werken en info geven m.b.t. hulpverlenende instanties.

.

Procedures

De procedures chronisch en acuut misbruik worden hieronder vermeld.

Indien de procedure disfunctioneren of ongepast gedrag opgestart zou zijn en er is pas kennis

van het middelenmisbruik na het opstarten van voormelde procedures, dan blijven de

procedures disfunctioneren of ongepast gedrag onverminderd van kracht.

 
 


U vindt geen antwoord op uw vraag? Formuleer ze hieronder. We bezorgen u binnenkort een persoonlijk antwoord.

 
 
Onderwerp:
Email van de vraagsteller:
Vraag:
 

  Zoeken
 
  
         

Banner-ons recht digitaal 150x203 jpg.jpgDisclaimer
Top