15/08/2020
Goedemorgen
 AZ Nikolaas groepsfoto.jpg
  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : AZ Nikolaas
 

Opnieuw betere loon- en arbeidsvoorwaarden binnen AZ Nikolaas!

Met veel plezier kunnen wij jullie meedelen dat bij de start van de zomervakantie een akkoord bereikt is tussen vakbonden en directie omtrent de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden in AZ Nikolaas.

Hieronder vindt u een overzicht:

 

1.     FLEXIBEL WERKEN

 

Vanaf januari 2016 worden telewerk en glijdende werkuren mogelijk gemaakt voor verschillende werknemers. Hiertoe wordt het afsprakenkader dat nodig is om aan telewerk te kunnen doen in het najaar verder uitgewerkt. Enkele pilootafdelingen en –functies –verdeeld over de verschillende departementen van het ziekenhuis- zullen aangewezen worden om een testfase te doorlopen.

 Na 6 maanden (juni 2016) zal geëvalueerd worden of telewerk uitgerold kan worden over meerdere afdelingen binnen het ziekenhuis. Meer informatie na de zomervakantie!

 

2.     VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN

 

Vanaf 1 januari 2016 zal voor elke werknemer die minstens 1 jaar actieve anciënniteit heeft in de onderneming een verzekering gewaarborgd inkomen afgesloten worden.

 Deze verzekering moet er voor zorgen dat werknemers die langdurig afwezig zijn een financiële ondersteuning krijgen gedurende 1 jaar ten belope van 15% bovenop de ziekte-uitkering.

  

3.     VAKANTIEOPVANG VOOR KINDEREN VAN WERKNEMERS IN DE ZOMER VAN 2016

 

Om jonge werknemers te ondersteunen in hun combinatie arbeid-gezin tijdens de zomermaanden, wordt vanaf de zomer van 2016 een aanbod uitgewerkt rond kinderopvang in samenwerking met een externe partner. De voordelen van deze opvang zullen zijn:

 • exclusief voor kinderen van werknemers van het ziekenhuis
 • opvang in de buurt van AZ Nikolaas
 • voor kinderen van 3-14 jaar
 • ruime openingsuren
 • flexibele breng- en haalmomenten
 • aanbod tot 40 plaatsen per dag
 • flexibele inschrijvingsmomenten (inschrijven en annulatie mogelijk tot daags voordien)
 • fiscaal attest voor kinderen jonger dan 12
 • In het najaar worden de afspraken met de externe partner verder verfijnd.

 

4.     VERBETERING COMFORT FIETSERS

 

Op campus Moerland wordt de bestaande fietsenparking uitgebreid met 40 plaatsen. Badgecontrole en camerabewaking moet de veiligheid verhogen. Er wordt zowel op campus SL als op campus SM gezorgd voor een ruimte waarin kledij opgehangen en gedroogd/verlucht kan worden.

Er zal een lavabo op SB voorzien worden waar fietsers zich kunnen verfrissen.

Een groepsaankoop voor (elektrische) fietsen wordt gefaciliteerd.

 

5.     VERHOGING EN UITBREIDING JUBILARISSENPREMIES

    De premies voor jubilarissen worden verhoogd én uitgebreid:

 • naast de bestaande premie voor 25 jaar dienst, is er nu ook een nieuwe, bijkomende premie op 35 jaar dienst.
 • vanaf 2016 ontvangen medewerkers met 25 en 35 jaar dienst een premie van 750 euro (voorheen 500 euro)
 • vanaf 2017 wordt dit bedrag jaarlijks verhoogd met 10 euro
 • Eénmalig als overgangsmaatregel voor het jaar 2015 zullen de medewerkers met 35 jaar dienst  of meer een premie van 500euro ontvangen in 2015. Zij zullen uitgenodigd worden op een receptie in het najaar van 2015.

 

6.     TEAMBUILDINGACTIVITEITEN

 

De premie voor de teambuildingactiviteiten wordt vanaf 2016 opgetrokken naar 30 euro per

persoon per jaar. Het diensthoofd dient hiertoe een initiatief te nemen. Indien dat niet gebeurt, mogen werknemers zelf een activiteit organiseren met het vooropgestelde budget.

 

7.     WELZIJNSBELEID

 

Vanuit de vaststelling dat mensen langer zullen moeten werken, wensen zowel vakbonden als werkgever in te zetten op een ruimer welzijnsbeleid. Daartoe wordt op korte termijn een extra medewerker aangeworven met als hoofdopdracht coördinatie van het welzijnsbeleid van

AZ Nikolaas. De diverse voorstellen die vanuit deze coördinerende opdracht komen, worden op de Ondernemingsraad en het Comité Preventie en Bescherming op de Werkvloer besproken. Acties en prioriteiten rond welzijnsbeleid worden binnen het sociaal overleg voorgelegd.

 

8.     OPLEIDING EN SENSIBILISERING

 

In uitvoering van cao 104 zullen alle leidinggevenden in augustus en september 2015 een opleiding krijgen mbt het herkennen van signalen rond stress en burnout en hoe ze hier op kunnen reageren/anticiperen.

Naar alle medewerkers zal een sensibiliseringactie gebeuren ter voorkoming van stress en burnout.

 

Wij hopen met deze nieuwe maatregelen het werken in AZ Nikolaas nog aantrekkelijker te maken. In september wordt een personeelsvergadering gepland om verdere toelichting te geven bij dit protocolakkoord.

 

 


  Zoeken
 
  
         

ACV-LIDMAATSCHAP

Haal eruit wat erin zit!!

-huwelijkspremie

-geboortepremie

-dienstverlening op jouw maat

-informatie over

 • contracten
 • ziekte&ongeval
 • arbeidsongevallen
 • eindejaarspremie
 • syndicale premie
 • beroepsziekten
 • kinderbijslag
 • stakerssteun
 • brugpensioen
 • ...en zoveel meer

Meer info: ACV-dienstencentra

of binnen het AZ Nikolaas

Patrick De Bock 8555

   

  duim.jpg

 

 

 widget-7-oktober-pamflet-gemeenschappelijk-vakbondsfront-nl-tcm183-370767.png

  

<>


Disclaimer
Top